Zobacz Statystyki »

Regulamin odpłatnego nabycia publikacji książkowej

  1. Odpłatne nabycie publikacji książkowej "Systemy IT w Polsce – jak wybierać?", zwanej dalej "Publikacją" możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej http://www.it-penetration.pl/systemy-it-w-polsce/, poprzez wypełnienie stosownego formularza. Sprzedawcą jest Business Penetration & Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ul. Jesionowej 9A, piętro VIII, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352923, dla której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 40.000,00 PLN, NIP: 954 26 86 636, Regon: 241380467, zwana dalej "Spółką". Podstawowe informacje o Publikacji, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu, zawarte są na stronie internetowej: "http://www.it-penetration.pl/systemy-it-w-polsce/.
  2. Kupujący Publikację zobowiązany jest wskazać w formularzu, o którym mowa w pkt. 1 następujące dane: firmę, adres prowadzenia działalności, numer NIP oraz numer REGON. Dodatkowo, osoba reprezentująca kupującego zobowiązana jest podać swoje dane osobowe oraz kontaktowe: imię i nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Kupujący może wskazać ponadto adres doręczenia publikacji, jeżeli jest on inny niż adres prowadzenia działalności.
  3. Składanie zamówień celem odpłatnego nabycia Publikacji możliwe jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Spółka zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego lub odbiorcy Publikacji. Spółka zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z kupującym lub odbiorcą Publikacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie stosownego formularza, znajdującego się na stronie internetowej http://www.it-penetration.pl/systemy-it-w-polsce/ (złożenie zamówienia) oraz dokonanie zapłaty ceny Katalogu w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
  4. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili dokonania zapłaty ceny Publikacji. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt ze Spółką – telefonicznie: +48 602 158 295 lub poprzez e-mail: damian.kuzma@synergia-it.pl.
  5. Cena Publikacji wynosi 150,00 PLN netto za jeden egzemplarz. Do ceny Publikacji należy doliczyć podatek od towarów i usług. Cena Publikacji w chwili składania zamówienia jest wiążąca i ostateczna. Cena Publikacji zawiera koszty przesyłki. Uczestnicy konferencji "Synergy Days 2017", organizowanej przez Spółkę, otrzymają jeden egzemplarz Publikacji nieodpłatnie (w ramach przysługującego im Pakietu Konferencyjnego) i w tym zakresie nie są zobowiązani do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie odpłatnego nabycia Publikacji.
  6. Do 7 dni roboczych po złożeniu zamówienia zostanie wystawiona faktura z 7-dniowym terminem płatności. Faktura zostanie przesłana na adres wskazany w formularzu jako adres doręczenia przesyłki.
  7. Do 7 dni roboczych od dokonania przelewu zostanie wysłana przesyłka będąca przedmiotem zamówienia – na adres wskazany w formularzu jako adres doręczenia przesyłki.
  8. Spółka jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z odpłatnym nabyciem Publikacji przez kupujących lub odbiorców przesyłki. Kupujący lub odbiorca przesyłki ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie ze Spółką.
  9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie.
03

Wskazówki BPC

Jak uniknąć błędów przy wyborze dostawcy?

Przykłady najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędów w procesach wyboru dostawcy rozwiązań ERP. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które pozwolą ich uniknąć.

1. SPRAWDŹ, CZY PRODUCENT REKOMENDUJE DOSTAWCĘ
Status partnerski jest rekomendacją, którą udziela producent dostawcy w obszarze sprzedaży i/lub wdrożenia danego rozwiązania. Informuje, czy dany dostawca posiada zespół wykwalifikowanych inżynierów, którzy będą w stanie zrealizować projekt, określa ilość i rodzaj kadry wdrożeniowej. Sprawdź, czy dostawca, który złożył ofertę, widnieje na stronach internetowych producenta, jaki posiada status partnerski. Dowiedz się u źródła (np. zadzwoń do producenta) czy rekomenduje dostawcę, jako swojego partnera handlowo-wdrożeniowego do współpracy z Twoim przedsiębiorstwem (wskaż branżę, profil działalności, wielkość, lokalizację).
2. ZWERYFIKUJ REFERENCJE OKAZANE PRZEZ DOSTAWCĘ
Referencja referencji nierówna. Dostawca mógł zaprezentować referencję, która dotyczy wdrożenia innego zakresu produktowego, lub też w ogóle nie została zrealizowana. Może wskazywać przykłady realizacji ERP dokonane przez producenta lub innego partnera handlowego. Poproś dostawcę o przedstawienie pełnych referencji wdrożenia ERP, zwróć szczególną uwagę na obszary merytoryczne objęte Twoim projektem np. produkcja, magazyn, mobilność. Dowiedz się, czy dostawca dokonywał wdrożeń samodzielnie, czy dokonywał wdrożeń z innym dostawcą uzupełniającym. Zadzwoń do wskazanych przedsiębiorstw i porozmawiaj z Członkiem Zarządu o zakresie wdrożenia, zweryfikuj jakość świadczonych usług.
3. ZŁY DOBÓR DOSTAWCÓW PREZENTUJĄCYCH ROZWIĄZANIA
Na podstawie prezentacji przeprowadzonej przez dostawcę przedsiębiorstwo dokonuje oceny danego rozwiązania ERP. Może zdyskwalifikować rozwiązanie lub też w dalszym ciągu rozważać jego wdrożenie. Sprawdź, czy dostawca ma wystarczające kompetencje do dokonania prezentacji rozwiązania. Zwróć uwagę, czy posiada wymagane kompetencje do realizacji Twojego projektu i czy przypadkiem nie specjalizuje się w obsłudze innych branż.
4. ZAWIERZENIE MARCE
Przedsiębiorstwa chcą współpracować z dostawcą wiarygodnym, który zapewni solidną realizację procesu wdrożenia. Z założenia bardziej ufnie podchodzą do przedsiębiorstw korporacyjnych, które mogą pochwalić się kilkuset osobową kadrą pracowników, wieloma certyfikatami, wieloma referencjami i długoletnią obecnością na rynku. Sprawdź jednak, czy dostawca posiada zespół wdrożeniowy do obsługi twojego projektu. Może bowiem okazać się, że posiłkuje się podwykonawcami, a swoją kadrę przeznacza do realizacji większych i bardziej prestiżowych projektów. Możesz również odkryć, że w ogóle nie dysponuje kadrą w obszarze wybranego przez Twoje przedsiębiorstwo rozwiązania.
5. ZAWIERZENIE SŁOWOM DOSTAWCY
Na rynku dostępnych jest wiele źródeł, na podstawie których można poznać strukturę rynku, pozycjonować dostawców, zweryfikować kompetencje i ceny rozwiązań. Przedsiębiorcy natomiast mają skłonność do zawierzania dostawcom, ich opiniom na temat produktów konkurencyjnych. Znajdź czas na własną analizę rynku. Dotrzyj do raportów i stron internetowych, dzięki którym pozyskasz wiedzę na temat potencjału rynku i dowiesz się jak oceniane są rozwiązania. Załóż, że dostawca manipuluje informacją na swoją korzyść.
6. ZŁA KONSTRUKCJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Jeśli źle zdefiniujesz problemy, nie będziesz mógł ich rozwiązać. Źle konstruując zapytanie ofertowe spowodujesz, że dostawca nie przekaże Ci informacji, które chciałbyś uzyskać. Skoncentruj się na problemach kluczowych obszarów merytorycznych, na opisaniu charakterystycznych zakresów prac dla Twojego przedsiębiorstwa. Nie wstawiaj do zapytania ofertowego zbyt dużej ilości pytań o funkcjonalności systemu, gdyż podniesiesz cenę projektu, a nadal nie zweryfikujesz możliwości rozwiązania. Nie pytaj o podstawowe funkcjonalności, które posiada każdy system, bo na tej podstawie nie będziesz w stanie dokonać selekcji rozwiązań.
Procedura: Jak wybrać dostawcę?
Procedura: Jak wybrać dostawcę?
Model sporządzony na podstawie analizy przeprowadzonej przez
BPC na podstawie 200 indywidualnych projektów doradczych.
Procedura: 1-sza selekcja rozwiązań
Procedura: 1-sza selekcja rozwiązań
Model sporządzony na podstawie analizy przeprowadzonej przez
BPC na podstawie 200 indywidualnych projektów doradczych.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.