Monitoring projektów inwestycyjnych IT
 • Rozkład dominujących systemów klasy ERP w grupie
  przedsiębiorstw o zatrudnieniu 250-1000 pracowników
  150 projektów
  branży metalowej
  Przedsiębiorstwa branży metalowej o zatrudnieniu 250-1000 pracowników
  (wielkość grupy: 150 przedsiębiorstw):
  • 20 przedsiębiorstw w 2013 roku wdrażało rozwiązanie klasy ERP;
  • 30 przedsiębiorstw oczekuje indywidualnego doradztwa BPC w 2014 roku;
  • Doradztwo dotyczy usług związanych z analizą procesową, opracowaniem raportu rekomendacyjnego,
   przeprowadzeniem szkolenia dla zarządu w obszarze wyboru rozwiązania klasy ERP;
  • 70 przedsiębiorstw planuje wdrożenie rozwiązań specjalistycznych na produkcji
   – jednej z klas systemów: MES,SCADA, APS,CMMS;
  • 115 przedsiębiorstw branży metalowej uczestniczyło w spotkaniach edukacyjnych
   i szkoleniowych zorganizowanych przez BPC w 2013 roku.
 • Struktura zatrudnienia 300 przedsiębiorstw sektora spożywczego
  150 projektów
  branży spożywczej
  Statystyki planowanych inwestycji w infrastrukturę informatyczną
  wśród 150 projektów w przedsiębiorstwach branży spożywczej:
  • 54% – Systemy klasy ERP – Zaawansowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa;
  • 16% – Specjalistyczne systemy do zarządzania produkcją – Systemy wagowe,
   zarządzanie rozbiorem i ubojem, badanie mięsności, branżowe systemy mleczarskie itp.);
  • 10% – Systemy klasy MES/SCADA – Automatyka przemysłowa;
  • 9% – Systemy klasy DMS – Zarządzania dokumentami;
  • 7% – Systemy klasy WMS – Zarządzanie magazynem wysokiego składowania;
  • 4% – Systemy klasy BI – Analiza danych biznesowych.
 • Plany inwestycyjne przedsiębiorstw produkcyjnych [2014-2015]
  150 projektów
  w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  W grupie ponad 100 firm objętych działaniami BPC, które planują inwestycje w IT znalazły się przedsiębiorstwa produkcyjne o zatrudnieniu powyżej 200 osób, o zróżnicowanym poziomie obrotów i niejednorodnym typie realizowanej produkcji. Podmioty o obrotach powyżej 100 mln zł stanowiły blisko 60% grupy.
  Analizując obecny stan infrastruktury informatycznej odnotowano, że jedynie 64% firm do zarządzania produkcją wykorzystuje moduł systemu ERP. Wciąż wiele przedsiębiorstw (18%) w obszarze produkcji stosuje arkusze Excel. Stopień wykorzystania rozwiązań specjalistycznych dedykowanych produkcji kształtował się następująco:
  • 21% wykorzystuje rozwiązania klasy MES;
  • 28% stosuje systemy SCADA;
  • 31% wykorzystuje aplikacje w obszarze utrzymania ruchu (CMMS);
  • 13% korzysta z systemów klasy APS;
  • 7% wykorzystuje technologię RFID.
 • Planowane inwestycje informatyczne
  w obszarze logistyki, magazynu i transportu
  100 projektów
  sektora logistyki i magazynu
  Aktualnie konsultanci BPC obejmują działaniami doradczymi ponad 100 przedsiębiorstw, które planuje inwestycje informatyczne w obszarze magazynowo-logistycznym. Firmy te dysponują powierzchnią magazynową 4000+ m2. Reprezentują różne branże i sektory polskiego przemysłu. Rozkład procentowy analizowanej grupy przedstawia się następująco:
  • 34% Handel i Dystrybucja;
  • 36% Produkcja z rozbudowanym obszarem logistyczno-magazynowym;
  • 30% TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).
  Analizując obecny stan infrastruktury IT przedsiębiorstw można zauważyć, że 72 firmy mają zinformatyzowany obszar logistyki i magazynu. Ponad 50 z nich stosuje moduły rozwiązań klasy ERP. Jeśli natomiast chodzi o organizację dostaw w przedsiębiorstwach, to aż 57 firm wykorzystuje transport zewnętrzny do przewozu towarów. Na 47 podmiotów, które dysponują flotą własną - 10 aktywnie poszukuje rozwiązań klasy TMS, usprawniających zarządzanie transportem.
 • Struktura środków na zakup systemów
  informatycznych w 200 projektach indywidualnych
  Budżetowanie
  200 projektów IT
  Niemal 75% projektów indywidualnych realizowanych przez BPC dotyczyło przedsiębiorstw ze zdefiniowanym, własnym budżetem. Należy tutaj nadmienić, iż wielkość budżetu ulegała zmianie w zależności od przeprowadzonej analizy potrzeb i negocjacji handlowych. Regułą było zwiększanie budżetów o 30-200% (w kilku przypadkach). Przedsiębiorcy chętnie analizowali oferty, w których płatności były rozłożone równomiernie w czasie (np. w cyklu miesięcznym). Wielu decydentów rozkładało projekt, a tym samym zakup na 2 lub więcej okresów budżetowych.
  10% projektów było finansowanych ze środków unijnych. Część z nich dotyczyła projektów z już pozyskanymi funduszami, gdzie dostawca zobligowany był do spełnienia kryteriów funkcjonalnych opisanych we wniosku. Nieznaczna część związana była z przygotowaniem oferty na potrzeby złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Problemy w branży tworzyw sztucznych

Raport BPC
Raport BPC:
Tworzywa Sztuczne
Sektor chemiczny uważany jest za najmocniej pracujący na rzecz całej gospodarki. Pod względem produkcji uważany jest za drugi największy po przemyśle spożywczym. Aż 70% sprzedaży dedykowana jest innym działom przemysłu. Reszta trafia bezpośrednio do konsumentów. Produkty chemiczne trafiają nie tylko do dużych zakładów przemysłowych jako półsurowce i komponenty, lecz również wykorzystywane są jako podstawowe dobra konsumpcyjne codziennego użytku, m.in. w rolnictwie czy działalności usługowej (paliwa, nawozy sztuczne, kosmetyki).

Ogromna dynamika produkcji w branży tworzyw sztucznych oraz częste modyfikacje zleceń wymuszają na producentach prowadzenie świadomej polityki kosztów. Z tego powodu przedsiębiorstwa tego sektora inwestują w systemy informatyczne wspierające zarządzanie kluczowymi obszarami biznesowymi.

Firma konsultingowa Business Penetration & Consulting (BPC GROUP) w marcu na spotkaniu branżowym opublikowała kolejny Raport BPC dedykowany przedsiębiorstwom tworzyw sztucznych.

W formie tabelarycznej umieszczono w nim wyniki analizy 100 przedsiębiorstw tego sektora. W analizie wzięto pod uwagę planowane inwestycje w IT w obszarze zarządzania całym przedsiębiorstwem, jak i zaawansowanego planowania produkcji/monitorowania maszyn. Przeanalizowano również dotychczas posiadaną infrastrukturę informatyczną (m.in. systemy klasy ERP/MES/APS). Z danych analitycznych BPC wynika, że w grupie 100 przedsiębiorstw branży tworzyw sztucznych, obejmowanych działaniami BPC:
 • 21 firm wykorzystuje rozwiązanie klasy APS do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji. 24 przedsiębiorstwa planuje jego wdrożenie od II poł. 2015 do 2016 roku;
 • 81 przedsiębiorstw o zatrudnieniu powyżej 100 pracowników do zaawansowanego zarządzania zasobami firmy wykorzystuje system klasy ERP;
 • 32 organizacje korzystają z systemów monitorowania maszyn klasy MES;
 • W 47 przedsiębiorstwach kontrola jakości realizowana jest w ramach funkcjonującego systemu klasy ERP.

W Raporcie Analitycznym BPC umieszczono problemy branży tworzyw sztucznych związanych z produkcją, które były wskazywane przez przedsiębiorców. Zwrócili oni uwagę na to, w jaki sposób udało im się je rozwiązać przy wsparciu aplikacji informatycznych. Są to m.in.:
 • Wieloreferencyjność (Możliwość równoczesnego produkowania kilku różnych detali, różniących się od siebie);
 • Zarządzanie kolorystyką (Możliwość zaplanowania zawracania odpadu oraz łączenia podobnych do siebie zleceń celem oszczędności odpadu);
 • Przezbrajanie maszyn (Możliwość planowania przezbrojeń maszyn w systemie informatycznym z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym);
 • Wyliczanie rzeczywistego kosztu produktu (Możliwość podziału gniazda na trzy składowe);
 • Symulacja realizacji zleceń (Możliwość monitoringu i analizy obciążeń gniazd produkcyjnych).
Więcej »
Praktycy wskazywali również na to, w jaki sposób udało im się rozwiązać problemy związane z rozliczaniem odpadów (zarówno użytkowych, jak i nieużytkowych) oraz ich zawracaniem. Od systemu oczekiwali, by umożliwiał obliczenie oraz przewidywanie ilości odpadów już na etapie planowania poszczególnych zleceń produkcyjnych. W systemie udało im się wprowadzić m.in. funkcjonalność umożliwiającą porównanie kosztowe surowców i odpadów, przy wzięciu pod uwagę ilości wprowadzonych braków.

Publikacja zawiera również przydatne wskazówki dla tych przedsiębiorców, którzy przygotowują się do wyboru zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Zostały sporządzone na podstawie analizy najczęściej popełnianych błędów przez przedsiębiorców na każdym etapie wyboru i wdrożenia systemu. Dotyczą one m.in.
 • Źle zweryfikowanych referencji dostawcy;
 • Złej konstrukcji zapytania ofertowego;
 • Zawierzania słowom dostawcy;
 • Weryfikacji, czy producent rekomenduje dostawcę.
"Producenci branży tworzyw sztucznych stoją przed wyzwaniem zapewnienia najwyższej jakości wytwarzanych produktów oraz spełnienia warunków sanitarnych w zakresie przetwarzania niebezpiecznych dla zdrowia materiałów. Aby ten cel osiągnąć potrzebują narzędzi informatycznych, które usprawnią procesy zarządcze, planistyczne i analityczne. Takimi rozwiązaniami są m.in. systemy klasy ERP, które swoim zasięgiem obejmą wszystkie kluczowe obszary w przedsiębiorstwie" – wskazuje Wojciech Ziaja, Dyrektor ds. Sprzedaży, Synergy Poland Sp. z o.o. (BPC GROUP). W Raporcie umieszczono opis 10 projektów doradczych, które zostały zrealizowane dla przedsiębiorstw branży tworzyw sztucznych. Projekty dotyczyły wprowadzania rozwiązań dedykowanych zarządzaniu całą organizacją (klasy ERP), jak również systemów wspierających m.in. zaawansowane planowanie, harmonogramowanie produkcji czy też monitoring maszyn.

Na życzenie przedsiębiorców z branży tworzyw sztucznych w publikacji umieszczono również zestawienie kilku istotnych funkcjonalności, których poszukują w systemach klasy ERP. Dostawcy, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych w branży tworzyw sztucznych odpowiadali m.in. na pytania:
 • Czy moduł produkcyjny jest dostosowany do branży tworzyw sztucznych? (Przykłady referencyjne)
 • Czy system umożliwia monitorowanie pracy wtryskarek?
 • Czy system umożliwia monitorowanie pracy wytłaczarek?
 • Czy system umożliwia zarządzanie odpadami oraz szacowanie ich wielkości w rozliczaniu produkcji?
 • Czy rozliczanie produkcji jest możliwe w różnych jednostkach miary?
 • Czy system wspiera zarządzanie prac laboratoryjnych?
 • Czy system obsługuje produkcję tego samego wyrobu przy zmieniających się recepturach, zestawach maszyn (pracochłonność/parametry)?

Całość publikacji uzupełnia tabelaryczny opis kluczowych funkcjonalności systemów klasy ERP, MES oraz APS dostosowanych do specyfiki branży tworzyw sztucznych. Funkcjonalności mają postać ankietową, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą samodzielnie określić swoje potrzeby wobec systemu.

Raport Analityczny BPC dla branży tworzyw sztucznych stanowi praktyczne wsparcie dla decydentów, którzy przygotowują się do wyboru systemu. Dystrybuowany jest za pośrednictwem branżowych spotkań edukacyjnych, których harmonogram dostępny jest na stronie: http://synergia-it.pl. Zobacz wszystkie Raporty Analityczne BPC »

Zdaniem Eksperta

Przedsiębiorcy branży tworzyw sztucznych od systemu informatycznego oczekują przede wszystkim możliwości zarządzania kolorystyką oraz odpadami. Poszukują tych funkcjonalności w systemach klasy ERP oraz APS, które umożliwiają planowanie, harmonogramowanie oraz nadzorowanie procesów wytwarzania. Produkcja w tym sektorze charakteryzuje się częstymi zmianami w harmonogramie, dlatego system powinien umożliwić szybkie wprowadzenie zmian i automatyczne przeplanowanie zleceń. Zapraszamy do zapoznania się z opiniami ekspertów, którzy wskazują, w jaki sposób rozwiązać problemy przy wsparciu systemów informatycznych.
Mirosław Makowiec Problem: Wieloreferencyjność (możliwość jednoczesnego
produkowania kilku różnych detali na tej samej formie)
W systemie informatycznym indeksy tej samej formy łączymy w rodziny. Skutkuje to możliwością jednoczesnego produkowania różnych detali w ramach tej samej formy (np. prawy i lewy detal). Założenie, zaraportowanie czy rozliczenie zlecenia na jeden z indeksów skutkuje automatycznymi operacjami na pozostałych indeksach w ramach danej rodziny. Planowane koszty rozliczane są proporcjonalnie do ilości danej referencji na formie, a faktyczne poniesione koszty produkcji na formie ( montaż, demontaż, wtrysk) są proporcjonalne do ilości wyprodukowanych detali każdej z referencji, które trafią na magazyn.
Mirosław Makowiec, Dyrektor Zakładu Zamków Błyskawicznych,
Alpha Technology
Anna Radwańska Problem: Zarządzanie kolorystyką (możliwość segregacji kolorów
i łączenia zleceń do siebie podobnych celem oszczędności odpadu)
Kolorystyka odgrywa dużą rolę w tej branży. Klient może zdefiniować priorytety co do kolejności wyboru koloru na jednej maszynie lub łączyć realizację kilku zleceń o tej samej czy podobnej kolorystyce. W systemie abas każdy wariant kolorystyczny ma własną kalkulację cenową . Klient otrzymuje informację o kosztach produkcji wariantu i podejmuje decyzję o cenie dla odbiorcy.
Anna Radwańska, Commercial Director,
Synthelix Sp. z o.o.
Grzegorz Rodacki Problem: Rozliczanie i zarządzanie odpadami
(możliwość zawracania i rozliczania odpadu w systemie informatycznym)
System informatycznym potrafi przeliczyć, ile zostanie odpadu, który nadaje się do ponownego użytku i w jakiej ilości zostanie zawrócony. Dzięki temu jesteśmy w stanie łączyć kolejkowanie podobnych zleceń oraz wyliczyć czas potrzebny do wykonania partii danego detalu. Kiedy mamy zapas jednego detalu, a drugi należy doprodukować, jedną formę się zaślepia i wówczas jest inna efektywność przy tej samej pracochłonności. To system również bierze pod uwagę wyliczając koszty.
Grzegorz Rodacki, Kierownik Działu Planowania Produkcji,
OSPEL S.A
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.